Synthesis and characterization of poly(ester amide amide)s of different alkylene chain lengths

Berlin ; Heidelberg ; New York, NY / Springer (2018, 2019) [Journal Article]

Polymer bulletin
Volume: 76
Issue: 1
Page(s): 495-509

Authors

Selected Authors

Girard, Clément
Gupta, Manisha
Lallam, Abdelaziz
Anokhin, Denis V.
Bovsunovskaya, Polina V.

Other Authors

Akhyamova, Azaliya F.
Melnikov, Alexey P.
Piryazev, Alexey A.
Rodygin, Alexander I.
Rychkov, Andrey A.
Grafskaya, Kseniia N.
Shabratova, Ekaterina D.
Zhu, Xiaomin
Möller, Martin
Ivanov, Dimitri A.

Identifier