Vorrichtung und Verfahren zum Kettwirken

  • Device and method for warp knitting
  • Dispositif et procédé destinés à tisser en chaîne

Wegner, Wolfgang; Bugdahn, Tim; Pechmann, Albrecht; Gries, Thomas; Jordan, Jan Vincent; Koch, Andreas

(2019)
Patent (Publication of the patent application)

Identifier