Device and method for warp knitting

  • Dispositif et procédé destinés à tisser en chaîne
  • Vorrichtung und Verfahren zum Kettwirken

Lammers, John (Corresponding author); Gries, Thomas; Jordan, Jan Vincent; Pechmann, Albrecht; Wegner, Wolfgang; Bugdahn, Tim; Koch, Andreas; Stahlschmidt, Lukas

(2019)
Patent (Publication of the patent application)

Identifier