Design and Preliminary Validation of a Lower Limb Exoskeleton With Compact and Modular Actuation

Li, Yinbo (Corresponding author); Guan, Xinyu; Han, Xinyu; Tang, Zihan; Meng, Kuilin; Shi, Zhanpeng; Penzlin, Bernhard Joachim; Yang, Yilin; Ren, Junli; Yang, Ze; Li, Zhibin; Leonhardt, Steffen; Ji, Linhong

New York, NY : IEEE (2020)
Journal Article

In: IEEE access
Volume: 8
Page(s)/Article-Nr.: 66338-66352