High-efficiency production of core-sheath nanofiber membrane via co-axial electro-centrifugal spinning for controlled drug release

Gu, Jincheng; Yagi, Shinichi; Meng, Jie; Dong, Yubing; Qian, Chen; Zhao, Defang (Corresponding author); Kumar, Alesh; Xu, Ting; Lucchetti, Agnese; Xu, Huaizhong (Corresponding author)

New York, NY [u.a.] : Elsevier (2022)
Journal Article

In: Journal of membrane science
Volume: 654
Page(s)/Article-Nr.: Art. 120571

Identifier